Voorwaarden

Bij bestellingen via (web)winkel en overige diensten  van .  .  .  van Eef! gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen
.  .  . 
van Eef! Verlaatsterweg 12A, 9873 PA Gerkesklooster, info@vaneef.nl

Bij…van Eef!  kunt u onder andere terecht in de webshop voor nieuwe en gebruikte woonaccessoires. Daarnaast geeft …van Eef! op verschillende momenten in het jaar workshops o.a. in bloemstyling en verftechnieken.

Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1

Deze algemen voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die .  .  .  van Eef! Aanbiedt in haar (web-) winkel en geplaatste bestellingen via de website of anderzijds.

1.2 Daar .  .  .  van Eef! ook oude artikelen verkoopt vertonen deze artikelen normale en doorleefde gebruikssporen. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven..

1.3 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door .  .  .  van Eef! is ingestemd.

1.4 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met .  .  .  van Eef! een overeenkomst aangaat.

1.5 Indien …van Eef! niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat .  .  .  van Eef! in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.6 .  .  .  van Eef! behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van .  .  .  van Eef! en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de internet site.

Artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van .  .  .  van Eef! zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 .  .  .  van Eef! kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Alle door .  .  .  van Eef! aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de mee getoonde “decoratie artikelen“. Tenzij duidelijk anders vermeld.

2.3 .  .  .  van Eef! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en .  .  .  van Eef! komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van …van Eef! gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.5 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven .  .  .  van Eef! garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.6 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar: info@vaneef.nl

Artikel 3 Bestellingen

3.1 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verzonden.

3.2 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3 Ondanks dat .  .  .  van Eef! de site up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt  .  .  . van Eef! zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

3.4 .  .  . van Eef! is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.o.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 4 Prijzen en Betalingen

4.1 Alle door  .  .  . van Eef! vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten binnen Nederland kunt u vinden op de website van PostNL.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: A).Betaling vooraf op bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op bankrekening NL20 RABO 0157 8027 87 ten name van Harmke Koopmans van .  .  .van Eef! te Gerkesklooster.

B).Betaling contant bij het afhalen bij .  .  .van Eef! aan de Verlaatsterweg 12a te Gerkesklooster op afspraak..

4.5 Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. Artikel 5

Levering

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: A).Bij betaling vooraf verstuurt .  .  .van Eef!  de bestelde artikelen in de regel binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. B).Indien klant er voor kiest om de artikelen af te halen bij de opslag, dienen deze afgehaald en betaald te worden binnen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 .  .  .van Eef! verstuurt alleen onbreekbare artikelen die door Post NL als briefpost of als pakketpost verstuurd kunnen worden. Grotere artikelen, zoals een kastjes en tafels, dient men zelf op te halen. Indien de klant er toch voor kiest een breekbaar/fragiel artikel als briefpost, pakketpost via Post NL te laten versturen, is dat volledig voor risico van de klant en kan …van Eef! niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade van welke aard dan ook.

5.3 Indien onverhoopt een artikel dat door de klant wordt besteld niet (meer) op voorraad of net verkocht blijkt te zijn, zal dit direct aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

5.4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar .  .  .van Eef! .  .  .van Eef! neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden. Kosten voor het (eventueel) opnieuw verzenden, zijn voor rekening van de koper.

5.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.

5.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing. http://www.postnl.nl/voorthuis/brief-versturen/tarieven/pakketten/

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan .  .  .van Eef verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door .  .  .van Eef! aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan.  .  .van Eef! zijn voor rekening van de klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.

Artikel 7 Ruilen en Herroepingsrecht

7.1 De klant is verplicht de artikelen bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u .  .  .van Eef! daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien de klant een artikel van een via de site gesloten overeenkomst, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het artikel binnen 7 dagen na aflevering aan .  .  .van Eef! te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen in dezelfde staat zijn als wanneer deze .  .  .van Eef! hebben verlaten.

7.3 Indien de Kkant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt .  .  .van Eef! zorg voor terugbetaling van de koopsom binnen 10 dagen.

7.4 De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 .  .  .van Eef! is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van .  .  .van Eef! .  .  .van Eef! is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is .  .  .van Eef! niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de Kkant worden verstrekt worden door .  .  .van Eef! vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: A).het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. B).opname in het klantenbestand van .  .  .van Eef! 9.2 .  .  .van Eef! neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 .  .  .van Eef! verstrekt geen klantgegevens aan derden. Artikel 10 overig.

11. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.